Disclaimer

Disclaimer

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Zintality.be geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Zintality.be is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites waarnaar een link wordt gemaakt.

Zintality.be kan de inhoud van de site (links inbegrepen) op elk moment en zonder kennisgeving aanpassen, wijzigen of aanvullen.

Zintality.bee is niet verantwoordelijk voor eender welke beslissing genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of geleden schade door dergelijke beslissing.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan de initiatiefnemende organisatie, Zintality, hetzij aan met haar (hen) verbonden derden. U zal zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

Privacy

Zintality hecht belang aan de beveiliging en het vertrouwelijke karakter van uw persoonlijke gegevens. Bij het gebruik van deze gegevens wordt de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer volledig gerespecteerd. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

U hebt recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt deze, in voorkomend geval, verbeteren. Dit kan  door een e-mail te sturen naar  info@zintality.be.

Deze regeling is enkel van toepassing op de gegevens die op deze website door Zintality.be verzameld worden in het kader van de website en de e-news service.

Zij geldt niet voor persoonsgegevens die u zelf meedeelt.

Pin It on Pinterest